Why are you not inviting/invite/invited me on a date?

نمره 0/0 (0%)

Why are you not __ me on a date? a. inviting b. invite c. invited

رایگان سرگرمی هر روز

Justlearn صدها آزمونها هر ماه ایجاد می کند. هر مسابقه برای شما برای یادگیری زبان انگلیسی در راه مدرن ساخته شده است. هر فرد می تواند سطح زبان انگلیسی خود را با استفاده از مواد ما رایگان test. جامعه Justlearn هر عضو جدید استقبال می کند.

صدها معلم و معلمان آماده ارائه به خصوصی هستند. دروس سطح و سبک سفارشی است. معلم به کمک شما با استفاده از ویدئو چت. کلاس درس Justlearn را امتحان کنید و تجربه شخصی یادگیری.

معلم خصوصی زبان انگلیسی و معلمان مشاهده