تبدیل مسلط به زبان

تجربه یک درس از معلم های بومی و پیوستن به جامعه Justlearn برای زبان آموزان.

چگونه کار می کند Justlearn

مشاهده پروفایل معلم برای تدریس تجربه و آموزش و پرورش.

کتاب درس با آموزگار برای بودجه شما یادگیری سبک و شخصیت.

دسترسی به کلاس درس Justlearn و شروع به یادگیری.